Szabálytalanság bejelentése – Integritási politika

Integritást sértő eseményre való figyelmeztetés politika

A jelenlegi politika meghatározza, hogy a TeraPlast S.A. miként fogadja, dolgozza fel, vizsgálja ki és oldja meg a feddhetetlenség normáinak, elveinek, értékeinek vagy magatartásának megsértésével kapcsolatos bejelentéseket, a hazai és az európai jogszabályoknak, valamint a vállalat etikai és magatartási kódexének, eljárásrendjének megfelelően.

Az integritást sértő eseményre létrehozott figyelmeztető rendszerén („Whistleblowing") keresztül a TeraPlast arra biztat mindenkit, aki szakmai érintettsége révén objektív információval rendelkezik cégünk, alkalmazottaink vagy munkatársaink törvényszegéséről, a feddhetetlenségi normák megsértéséről, hogy jelentse e szabálytalanságokat az alább elérhető ürlap kitöltésével.

A TeraPlast a törvényi előírásoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz a feltárt szabálytalanságok elemzésére és megoldására, valamint az előfordulásukat lehetővé tevő körülmények feltárására. Ez összhangban van az európai irányelvekkel és vállalatunk kezdeményezéseivel, azzal, hogy minden tevékenységünkben támogatjuk a kifogástalan etikai és szakmai magatartást, ezzel is elősegítve a fenntartható és eredményes üzleti modellt.

Szabálytalanság bejelentése – Integritási politika

  Fel akarod-e fedni a kilétedet

  Kérjük, válassza ki a jelenteni kívánt eseménynek leginkább megfelelő kategóriát:

  Az esemény leírása


  Támogató dokumentum

  Általános elvek

  • Bizalom

  A TeraPlast bizalmi környezetet biztosít alkalmazottai, részvényesei, ügyfelei és beszállítói számára, és arra biztatja őket, hogy jelentsék minden jogellenes, erkölcstelen vagy egyes személyek testi és szellemi épségét, valamint a vállalat presztízsét sértő cselekedetet. A vállalat körültekintően megvizsgálja a beérkezett bejelentéseket, és kérésre ésszerű időn belül visszajelzést ad a panaszosnak.

  • Tárgyilagosság

  Az integritást sértő eseményre való figyelmeztetések célja, a jogszabályok, elvek és integritási normák megsértése elleni korrekciós vagy megelőző intézkedések bevezetése. Éppen ezért javasoljuk a megfigyelt tények, cselekedetek, szavak, megfigyelhető viselkedések világos és konkrét leírását, részletezve keletkezésük körülményeit, térben és időben keretbe foglalva, megnevezve és/vagy leírva az összes személyt, akik a leírt kontextus részeseiként észre lettek véve. Amennyiben a bejelentett tény jellegéből következően, a körülményektől és a vizsgálatok menetétől függően, szükség van arra, hogy a továbbított panaszokat bizonyítani lehessen, adott esetben az illetékes hatóságoknak.

  • Jóhiszeműség

  A visszaélés gyanúját felvető bejelentéseket kivizsgálják, ami a nyomozáshoz szükséges idő és erőforrások mellett azzal a következménnyel is járhat, hogy a feltételezett elkövetőként megnevezett személyt lélektanilag megviseli az ügy. Éppen ezért a bejelentők részéről jóhiszeműséget várunk el, illetve annak a megértését, hogy a névtelenség védelme alatt tett esetleges szándékos „téves riasztások” rosszat tesznek, a jobb és biztonságosabb életbe vetett hit ellen fognak hatni.

  • Biztonság

  A bejelentő személy védettséget élvez, őt megtorlás nem érheti a figyelmezetető rendszer objektív, semleges és jóhiszemű igénybevételéért. Így tilos a vele szembeni fegyelmi eljárás, a diszkriminatív bánásmód vagy egyéb intézkedés, mint például az elbocsátás, áthelyezés, a juttatások csökkentése vagy visszavonása, az előléptetés vagy a képzéshez való hozzáférés megtagadása, az együttműködés megszüntetése, a fenyegetés, a vádemelés vagy egyéb, akár a családját is érintő szankció. Ha a bejelentőn vagy bármelyik családtagja biztonsága veszélybe kerül, kötelező módon védelmi intézkedéskere jogosult.

  • Diszkréció

  A kijelölt integritási megbízott, a vállalati feddhetetlenségi bizottság vagy bármely más, a probléma megoldására kijelölt szervezet nem fedheti fel sem a bejelentő, sem pedig az érintett személyek vagy a vizsgálatba bevont más személyek kilétét. Olyan információkat is titokban kell tartaniuk, amiből kiderülne az érintettek személyazonossága. Ezek az adatok csak akkor hozhatók nyilvánosságra, ha az érintettek hozzájárulásukat adják. A beérkező dokumentumok iratkezelése, a kapott információk megőrzése és feldolgozása zártkörűen történik, hogy illetéktelen személyek nem férjenek hozzá a védett adatokhoz, információkhoz, a bejelentő és a jelentésben említett emberek személyazonosságához.

  Terminológia

  integritást sértő eseményre való figyelmeztetés – a munkavállalókat, részvényeseket, ügyfeleket, beszállítókat és tágabb értelemben a gazdasági és társadalmi környezetet érintő jogsértések, mulasztások, szabálytalanságok vagy cselekedetek bejelentése.

  integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személy (bejelentő) - az a természetes személy, aki szakmai környezetben jogszabálysértésekről tudomást szerez, és ezt bejelenti vagy nyilvánosságra hozza.

  érintett személy - a jelentésben vagy nyilvánosan megnevezett természetes vagy jogi személy, akinek a jogszabálysértést tulajdonítják, illetve az, akivel a bepanaszolt személy kapcsolatban áll;

  bejelentés - szóbeli vagy írásbeli közlés bármely jogszabálysértő cselekményről, névvel vagy névtelenül is megtehető

  megtorlás - bármely olyan közvetlen vagy közvetett cselekmény, illetve mulasztás, amely azáltal, hogy felfedi a bejelentő kilétét, kárt okoz vagy okozhat neki.