In conformitate cu prevederile art. 111, 113 si a art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006 si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, Consiliul de Administratie al TERAPLAST SA, cu sediul in Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, avand Codul unic de inregistrare 3094980, in sedinta din data de 24 martie 2016 convoaca Adunarea Generala a Actionarilor – Ordinara si Extraordinara, pentru data de 28 aprilie 2016 care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, incepand cu ora 16:00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 17:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara. La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la ora 18:00 a sfarsitului zilei de 15 aprilie 2016, stabilita ca data de referinta.

Detalii aici…